ទំព័រ​ដើម​ / Frankfort, KY: March 08, 2008 14

New haircut!